Ramanathapur Zone:Master Vishwanadham
Mail ID: Vishwanadhamkarate@gmail.com
H No: 3-15-11, Navarang Guda,Venkatreddy Nagar,
Ramanthapur, Hyderabad, Telangana - 500013.
 
         
 
         
 
 Uppal Zone:Master K Ram Kumar
H No: 3-4-44/C, Rajendar Nagar,Ramanthapur,
Hyderabad, Telangana - 500013.

+91 8801936361, +91 9849743338
 
         
 
         
Copyright 2015 Japan Karate Association of India.